• Contributie en lidmaatschap

  Aanmelden als nieuw lid:

  Na de drie gratis lessen kunt u zich aanmelden als lid van judo-vereniging Sakaee. U krijgt een formulier uitgereikt door 1 van de bestuursleden die vervolgens ingevuld en ondertekend weer dient te worden ingeleverd. 

  Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Let op, voor kinderen uit gezinnen waar onvoldoende financiële middelen een belemmering zijn tot lidmaatschap bestaat er in de Gemeente Westerwolde vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur een mogelijk financiele ondersteuning. Hierbij kunt u denken aan vergoeding van lidmaatschapscontributie en vergoeding van judokleding. Voor meer informatie zie de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur. Een aanvraag voor een bijdrage van het Jeugdfonds kan alleen via een intermediair verlopen (bijvoorbeeld leerkracht op school), als judovereniging kunnen wij dat niet.

  Contributie:

  De contributie bedraagt 10,- euro per maand. De contributie is bij vooruitbetaling. Opzegging als lid van de vereniging moet schriftelijk of per e-mail (judo-sakaee@outlook.com) gebeuren en dan vóór de 15de van de maand. De contributie moet door u als lid of door ouders/verzorgers zelf worden overgemaakt. U ontvangt geen rekening of acceptgiro van de vereniging.

  U kunt de contributie overmaken op: NL74RABO0306628333

  Ledenadministratie:

  Judo-vereniging Sakaee administreert haar ledenbestand via Sportlink. Bij aanmelding in Sportlink wordt het lid tevens automatisch aangemeld als lid van Judo Bond Nederland. Dit is verplicht gelet o.a. de secundaire aansprakelijkheidsverzekering (JBN), maar tevens is lidmaatschap noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan (opstap)toernooien en de examens twee keer per seizoen (december en juli).

  Let wel, het JBN lidmaatschap en de betaling van de contributie verloopt niet via judo-vereniging Sakaee. Dus ook bij het verlaten van de vereniging of het staken van de judo sport dient u zelf zich af te melden als bondslid.

  Meer informatie over het JBN lidmaatschap vindt u hier

 • Privacyverklaring (AVG)

  Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Op grond van deze AVG onderstaand de privacyverklaring. Met lidmaatschap verklaart u zich als lid of als ouder/verzorger van een jeuglid akkoord met de manier waarop wij als vereniging met persoonsgegevens omgaan c.q. verwerken.

  Dit is de privacyverklaring van Judovereniging Sakaee, gevestigd aan de Hoofdweg 234, 9695 AV te Bellingwolde. Hierna te noemen: `de Vereniging`.

  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: judo-sakaee@outlook.com

  In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

  Doel  Welke persoonsgegevens  Grondslag  Bewaartermijn  Ontvangers 
  Administratie / 
  Ledenadministratie 
  ·   Voornaam 
  ·   Achternaam 
  ·   Adres 
  ·   Geboortedatum 
  ·   Telefoonnummer 
  ·   E-mail adres 
  ·   Bankgegevens 
  ·   Betaalgegevens 
  ·   Gewicht 
  ·   Kyu graad 
  Uitvoering van de overeenkomst  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 1 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.  ·   Leden- 
  Administratie 
  ·   Penningmeester 
  ·   Judobond Nederland 
  Trainingen / 
  Activiteiten 
  ·   Voornaam 
  ·   Achternaam 
  ·   Geboortedatum 
  ·   Telefoonnummer 
  ·   E-mailadres 
  Uitvoering van de overeenkomst  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 maanden daarna.  ·   Trainer / coach 
  ·   Contactpersoon trainingslocatie 
  ·   Begeleiding 
  Wedstrijden  ·   Voornaam 
  ·   Achternaam 
  ·   Geboortedatum 
  ·   Gewicht 
  ·   Geslacht 
  ·   Kyu graad 
  ·   Jbn registratienr. 
  Uitvoering van de overeenkomst  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en alleen wanneer wordt deelgenomen aan wedstrijden.  ·   Wedstrijd- 
      secretariaat 
  ·   Organiserende vereniging 
  ·   Coach 
  Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief  ·   Voornaam 
  ·   Achternaam 
  ·   E-mailadres 
  Uitvoering van de overeenkomst  Zolang als men aangemeld is.  ·   E-marketingtools 
  Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.  ·   Voornaam 
  ·   Achternaam 
  ·   E-mailadres 
  Toestemming  Zolang als men aangemeld is.  ·   Sponsoren 
  ·   Andere verenigingen 
  Om onze digitale dienstverlening te verbeteren  ·   Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies) 
  ·   IP-gegevens 
  Toestemming  Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. 
    
  ·   Website
  administratie 
  ·   Analytics tools 
  Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.  ·   Voornaam 
  ·   Achternaam 
  ·   Adres 
  ·   Telefoonnummer 
  ·   E-mail adres 
  Toestemming  Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.  ·   NVT 

   

  Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

  U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

  Beveiliging persoonsgegevens

  De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  Als extra maatregel vraagt de vereniging ( nieuwe ) medewerkers en vrijwilligers een geheimhoudingsverklaring te tekenen waarin wordt vastgelegd dat persoonsgegevens en andere informatie van vertrouwelijk karakter te allen tijde, zowel in functie als na het beëindigen van de functie, strikt geheim blijven opdat de privacy van de leden optimaal gewaarborgd blijft.

  Minderjarigen

  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

  Links naar andere websites

  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

  Wijziging van het privacy beleid

  De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

  Contactgegevens

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

  E-mail: judo-sakaee@outlook.com

  Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.